Dr Ss Praharaj - Neurosurgeon/Brain and Spine Neurosurgeon

DR SS PRAHARAJ

MBBS , MS - General Surgery , DNB - Neurology , MCh - Neuro Surgery
Neurosurgeon/Brain and Spine Neurosurgeon